Hoe gaat logopedie in zijn werk?

Verwijzing

U kunt door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist, jeugdarts, bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten of anderen, Audiologische Centra) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een kort onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Ik werk samen met o.a. huisartsen, specialisten, orthodontisten, tandartsen, bureau jeugdzorg, GGD, psychologen, basisscholen, kinderopvang, bureau jeugdzorg, fysiotherapeuten, ergotherapeuten.

Kwaliteitsbeleid

Logopedie Savelsbergh verbetert doorlopend de kwaliteit van het logopedisch handelen door het volgen van opleidingen, trainingen en deelname aan kwaliteitskringen in de regio Noord-Limburg. De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Logopedie Savelsbergh is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en werkt ook mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF. Ik ben opgeleid aan de Hogeschool Eindhoven als logopediste.

Vergoeding

De behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket. Bij jeugd en kinderen van 0 t/m 17 jaar geldt geen eigen risico. De praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als doel uw persoonsgegevens te beschermen. In ons privacy reglement staat omschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U vindt dit op deze website onder het kopje: privacy. Belt of SMSt u ons op basis van de contactgegevens op deze website, dan verstrekt u doorgaans zelf aan ons enkele persoonsgegevens waarmee we zorgvuldig omgaan.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Inspectie voor de Gezondheidszorg verwacht van alle zorginstellingen en zorgmedewerkers, waartoe ook logopedisten behoren, dat zij huiselijk geweld en kindermishandeling signaleren en hier melding van maken.

Behandeling door één persoon

Mijn praktijk is een vrij gevestigde praktijk waar één persoon werkt als logopediste: Marie-Louise Savelsbergh-Baghuis. Daardoor wordt u of uw kind altijd behandeld door dezelfde persoon, waardoor er een band kan ontstaan die de therapie bevordert. Ik ben sinds 1987 gevestigd in Velden en later ook in Grubbenvorst.